Confirmed Speakers


Longqiu Li
Harbin Institute of Technology, China.
Jiangxing Chen
Hangzhou Dianzi University, China.
Xing Ma
Harbin Institute of Technology,China.
Li Zhang
The Chinese University of Hong Kong,China.
Mingcheng Yang
Chinese Academy of Sciences, China.
Wei Wang
Harbin Institute of Technology (Shenzhen), China.
Tailin Xu
University of Science and Technology Beijing, China
Lin Feng
Beihang University, China.
Wei Gao
California Institute of Technology, USA.
Maria J. Esplandiu
Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), CSIC and The Barcelona Institute of Science and Technology, Spain.
Xiankun Lin
Harbin Institute of Technology, China
Jinxing Li
University of California, San Diego, USA.
Zhiguang Wu
The University of Edinburgh, UK